Bankerna tror på ökad utlåning 

Sex av tio bankkontorschefer tror att utlåningen till företag under andra kvartalet i år kommer att öka. Något fler tror dessutom att det kommer att öka innan året är slut. Utlåningen går främst till maskiner och inventarier men även till investeringar i rörelsefastigheter och till rörelsekapital. Det visar en undersökning från Almi.

Lånebehovet är tillväxtorienterat
Under första kvartalet uppger 46 procent av bankkontoren att utlåningen ökade. Det är något högre än förra årets första kvartal då 40 procent uppgav en ökad utlåning. I första hand går företagslånen till små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Det uppger nio av tio bankkontor. – Bankernas utlåning ligger på en fortsatt hög nivå. Överlag är det en mycket positiv inställning. Att det största användningsområdet är investeringar i maskiner och inventarier visar att företagens lånebehov är tillväxtorienterat, säger Carina Nordström affärsområdeschef för Almis lån.

Stärkt konjunktur framöver enligt bankcheferna
Även på frågan hur man ser på utvecklingen av konjunkturen framöver är cheferna för bankkontoren optimistiska. Drygt fyra av tio tror att konjunkturen kommer att stärkas under andra kvartalen och drygt hälften tror på en starkare konjunktur på ett års sikt. Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 – 30 mars 2017.

Man kan läsa mer om undersökningen Almis Låneindikator, april 2017 på
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/