Hallå där (15)

Stiftelsen IFS Rådgivning

En kostnadsfri och konfidentiell rådgivning på olika språk för dig som har utländsk bakgrund och vill starta företag eller precis har startat ett företag.

Du kan få hjälp på engelska, arabiska, persiska, kurdiska, assyriska/syrianska och svenska. Genom rådgivning på det egna språket kan vi ge dig som entreprenör med utländsk bakgrund snabbare service samtidigt som vi tillsammans jobbar mer effektivt. Genom den nationella telefonrådgivningen blir rådgivning och coaching på dessa språk även tillgängligt för entreprenörer över hela Sverige.

Du kan få hjälp med:

Stöd från idéstadiet

Rådgivning som ger dig stöd redan från idéstadiet. Vi hjälper dig med olika frågor som rör start eller köp av företag. Vi kan även hjälpa dig i frågor som berör utveckling av din verksamhet.

Diskutera din affärsidé

Tillsammans med din rådgivare går vi igenom din affärsidé och bedömer utsikterna. Vi tittar på befintliga styrmedel och hur du bäst lyckas med verksamheten med hänsyn till marknaden och dina personliga förutsättningar.

Upprätta affärsplan och budget

När du har en tydlig affärsidé får du hjälp med att skriva affärsplan, upprätta likviditets- och resultatbudget och andra relevanta dokument.

Företagsregistrering och information om regler

När det sedan är dags att registrera företaget så hjälper vi dig med det. Vi går också igenom olika regler och eventuella tillstånd som krävs.

Seminarier

Rådgivning inom ämnen gällande att starta och driva ett eget företag. Läs mer …

 

Hallå där Magnus Berg och Mouddar Kouli, integrationsaktivister hos Ledarna!

Ni gör olika insatser för att minska avståndet mellan asylinvandrare och svenska chefer,
kan ni ge några exempel?
Bland annat ett 4-dagars intensivprogram, ”Managers’ Express”, för de som kommit hit de senaste fyra åren med viss chefserfarenhet i bagaget. Vi ordnar också ”Professionell Fika” med jämna mellanrum, där vår målgrupp får bekanta sig med intresserade företag och branschorganisationer. Och vi länkar asylinvandrare till svenska nätverk och jobbmöjligheter så ofta vi kan.

Men de svenska cheferna då?
Ja, de utgör en stor del av utmaningen. De är alltför ofta okunniga om vilken kompetens som har kommit till Sverige och hur de ska hitta rätt, inser sällan det affärsmässiga värdet, krånglar till det, osv. Därför erbjuder vi svenska chefer ett halvdagsseminarium, ”Från flykting till medarbetare?”, i syfte att flytta dem mycket närmare den nya kompetensen, i både bokstavlig och bildligt mening. Första tillfället är den 21 februari och vi kommer köra det massor av gånger under året.

Vad ser ni för resultat?
Under förra året var ungefär 80 asylinvandrare med i våra olika aktiviteter och de flesta gör nu fler rätt i jakten på relevanta jobb, de har fått bättre svenska nätverk, osv. Och jodå, många har redan fått möjlighet att fortsätta sina karriär i vårt land.

Hallå där Susanne Radgren på näringslivskontoret i Bollnäs kommun, som har blivit utsedd till årets Nybyggarkommun 2016

Ni har påbörjat ett nytt projekt angående starta eget för nyanlända. Hur är det upplägget och vad är målsättningen?
Syftet med det nya projektet är att väcka intresse och att hitta dem i målgruppen, som har förutsättningar för att starta och driva företag. Det gör vi exempelvis genom informations- och diskussionsträffar samt studiebesök m.m. Man kan sammanfatta det med att vi ska erbjuda målgruppen rådgivning, stöd och vägledning från idéstadiet till företagsregistrering.

Hur har intresset varit?
Intresset har varit och är stort.

 Hur långt har ni kommit med projektet?
Hittills har 293 personer kommit till de olika aktiviteterna, som vi haft som rådgivning, informationsträffar, studiebesök och föreläsningar.

Kan man redan nu se några resultat?
Ja, ett tiotal företag har startats och ett flertal är på gång.

Hallå där med Moa Gurbuzer

Vi frågade Moa Gurbuzer, Årets Nybyggare och VD för Göteborgsföretaget MRG Wines.

Hur det känns att få den kungliga utmärkelsen?
Jag är mycket hedrad över priset. Det är också ett hederspris för alla vi som delar visionen om att avdramatisera frågan om med eller utan alkohol.  Och att på så vis kunna skapa en ny vinkultur!

Det är också ett pris till alla som är och har varit inblandade i företaget.

Vad är ditt nästa steg i företagets tillväxt?
Det är att få påbörja en internationalisering av våra produkter.

Vilka tips har du för andra invandrare som vill starta företag i Sverige?
Jag skulle önska att man kunde få en tydligare bild av hur det är att driva företag i Sverige. Man måste ju ta ställning till om man vill bo och verka i Sverige eller om man vill verka men inte leva här. Det är stor skillnad om man vill skapa sig en framtid. Det är en avgörande faktor om man ska våga och ha en tydlig identitet i sitt företagande.

Hallå Där med Marie Centerwall, Kommunalråd Bollnäs kommun

Marie Centerwall är socialdemokratiskt kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs kommun, som har utsetts till Nybyggarkommun av IFS.
– Vi måste tillsammans hjälpa dem som kommit att vilja stanna kvar, kunna bo och bygga sina liv här, säger hon bland annat.

– Vad betyder priset för er som kommun?
Det betyder väldigt mycket och ger oss en bekräftelse på att vi arbetar rätt. Vi är lyhörda, ser behoven och gör verkstad. Att just vi får priset visar också på att samarbete lönar sig, tillsammans blir vi framgångsrika och kan göra lite mer, och det är just det vi gör.

Att detta pris delas ut påvisar också vikten av frågan som handlar om hur vi tar emot nya invånare och ger dem möjlighet att vara med och påverka samhällsutvecklingen så att de vill och kan bo kvar. De utrikesfödda har kunskaper och erfarenheter med sig hit som vårt samhälle vill och måste ta tillvara på, och att då intensifiera insatser som gör att de kommer in i de befintliga stödsystemen, ökar deras möjligheter att kunna starta och driva företag som kan bidra till samhällsutvecklingen genom skapandet av nya arbetstillfällen.

– Vi vet att ni har gjort konkreta insatser för att främja företagandet bland personer med utländsk bakgrund. Kan ni berätta mer om det? Hur har ni gått tillväga?
Att ställa om och förändra struktur utan att det sker på bekostnad av den service som redan erbjuds tar tid och är komplicerat. Bollnäs kommun arbetar för att ta tillvara den kompetens som utrikesfödda har med sig och vi vill att Bollnäs kommun fortsätter växa

Kommunen ordnar ”Informationsträffar för nyanlända” som syftar till att ge dem en kort introduktion till den svenska arbetsmarknaden med fokusering på företagande och dess möjligheter. Träffarna genomförs under ca 2 timmar och tolkar medverkar vid behov,

vi ordnar seminarieserien ”Starta företag i Sverige” som vänder sig till dem som har en utomnordisk bakgrund. Seminarierna syftar till att ge deltagaren en introduktion till den svenska arbetsmarknaden med fokusering på företagande och dess möjligheter. Vi vänder oss dels till dem som aldrig varit företagare, men också till dem som tidigare varit företagare i andra länder. Aktiviteten genomförs 2-4 gånger per år och genomförandet sker dagtid vid sex tillfällen a´ ca 2 timmar.

Och så har vi vår senaste satsning heter ”Nyföretagar- och affärsutveckling för utrikesfödda”.  Kommunen har upphandlat en extern projektledarresurs som fokuserar med att ge målgruppen ökade möjligheter att aktivt delta i nyföretagar- och affärsrådgivning. Arbetet går ut på att väcka intresse och att hitta de i målgruppen som har förutsättningar att starta och driva företag genom exempelvis informations- och diskussionsträffar samt studiebesök m.m. Att identifiera de i målgruppen som har förutsättningar samt motivationen att på sikt starta och driva företag i Sverige, samt fungera som handledare och backup i samband med av näringslivskontoret anordnade starta eget kurser.

Till hösten kommer vi dessutom komplettera med miniseminarier, vid vilka befintliga företagare kommer medverka och hålla föredrag på sina respektive hemspråk, t.ex. Arabiska, Persiska, Tigrinska och Engelska. Man kan sammanfatta det med att vi erbjuder målgruppen rådgivning, stöd och vägledning från idéstadiet till företagsregistrering

– Har ni några tips på hur man ska arbeta gentemot målgruppen som ni vill skicka med till andra kommuner?
nvänd och tillvarata befintliga stödsystem och samordna insatserna.  Var lyhörd för de behov som finns och gå från ord till handling och gör verkstad med konkreta insatser.

Se gruppen som en viktig resurs och ge dem verktyg att kunna förverkliga sina idéer och drömmar, för det behöver vi alla, speciellt vi i Gävleborg. Som det län i Europa som tagit emot flest utrikesfödda, finns nu en möjlighet för oss att kunna utvecklas. Men då måste de som kommit vilja stanna kvar, kunna bo och bygga sina liv här.

Det kan vi tillsammans hjälpa dem en bit på vägen med, genom att just lyssna in deras behov, samverka och hjälpa dem in i de stödsystem som kan underlätta för dem att kunna starta och driva egna företag.  Viljan att möta upp är det vi tillsammans kan åstadkomma effekt med, och försöker vi alla så kommer vi tillsammans bli framgångsrika.

Hallå där med Carina Nordström

Stort intresse för Almis Mikrolån
Det nya Mikrolånet som Almi lanserade i början av april har fått stor uppmärksamhet.
Vi ställde tre frågor till Carina Nordström, chef affärsområde lån inom Almi.

Hur har det Nya Mikrolånet mottagits?
Det är stort intresse, för det nya lånet och många har uppmärksammat den raka marknadsföringen som är enkel, tydlig och som leder till ”Ansök här”.

Hur har inflödet på låneansökningar varit?
Överraskande snabbt kom inflödet igång och redan första månaden dvs april låg vi enlkigt budget.

Vilka är det som söker?
Det är största del nystartade företag och kan också se att hittills är 40 procent av de sökande kvinnor . Konstaterar också at en hel del är  företagare med utländsk bakgrund. Snittkrediten ligger idag på 154 tkr.

Om Almis nya Mikrolån:

  • Almis nya Mikrolån är anpassat till företagare som har ett mindre kapitalbehov. Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett företag och till unga företag i uppstart.

Mikrolånet kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren och företagen kan låna 100 procent av kapitalbehovet

 

Hallå där med Vukica Bosnjak!

Vukica Bosnjak har arbetat med att främja företagande bland personer med utländsk bakgrund på Tillväxtverket sedan 2002. Nu förbereder hon en workshop tillsammans med Jönköpings kommun och IFS med rubriken: Hur kan din kommun stötta företagare med utländsk bakgrund? Workshopen kommer att äga rum i Rådhuset i Jönköping den 21 april kl.13-16.

Vukica Bosnjak, vad är syftet med workshopen?
Vi vill bidra till att alla som har behov av kommunal företagsservice också ska kunna ta del av den på lika villkor. Tyvärr är det inte riktigt så idag. Den här workshopen kommer att handla om hur kommunen kan stärka företagare med utländsk bakgrund med de insatser som de behöver för att starta och utveckla sina företag. Alla vi som arbetar för att utveckla företagande behöver bli mer medvetna om hur vi når ut med våra insatser. Därför är det viktigt att våga förändra invanda arbetssätt och samverka i högre grad än vi gör idag.

Vilka bjuder ni in och vilka medverkar?
Vi har gått ut med en riktad inbjudan till näringslivsansvariga i kommunen, kommunchefer, tillväxtansvariga på regional nivå, företagsfrämjande aktörer som Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Tillväxtverkets regionala kontor i Jönköping och företagare med utländsk bakgrund som är verksamma i Jönköping.

Workshopen ska genomföras i form av en interaktiv idéverkstad kring de mest aktuella frågeställningar för målgruppen. Vi vill dessutom börja workshopen med att ge deltagarna bakgrund och inspiration i form av presentationer från Tillväxtverket, IFS och Jönköpings kommun. Dessutom intervjuas företagaren Sanda Bosnjak från Full fart AB.

Vad händer efter workshopen?
Under workshopen kommer en arbetsgrupp att utses som ska upprätta en handlingsplan med mätbara mål, aktiviteter och uppföljning utifrån vad man kommer fram till under workshopen. Resultaten och lärdomarna kommer vi sedan att sprida till andra kommuner. I Jönköpings kommun fokuserar vi främst på företagare med utländsk bakgrund. Längre fram kommer vi även att hålla workshops kring förutsättningarna för företagande i andra underrepresenterade grupper som sociala entreprenörer och företagare bland kvinnor och unga. Vi menar att flera perspektiv ger ett mer dynamiskt näringsliv med förutsättningar för fler företagsidéer, växande företag och fler arbetstillfällen. Företagen är viktiga för en kommuns utveckling, liksom kommunen är viktig för företagens utveckling.