Nyheter (390)

Det behövs fler kvinnor som driver företag

För att klara en ökad välfärd och fler jobb behöver nya företag startas och de befintliga företagen växa. Förutsättningarna för alla i samhället måste vara desamma. Vi ska inte acceptera att det kan finnas hinder i form av normer eller traditioner. Det säger Almis koncernchef Göran Lundwall på Mediaplanets hemsida. 

40 procent av nystartade företag drivs av kvinnor
Han pekar också på att det behövs fler kvinnor som driver företag. Det positiva är att idag väljer allt fler kvinnor att starta och driva företag. Det innebär att fler affärsidéer kan tas tillvara. Andelen företagsamma kvinnor (som har en F-skattsedel, är delägare, VD eller styrelsemedlem) ligger idag på 7,7 procent av alla kvinnor i arbetsför ålder. Det är den högsta nivån någonsin enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv. Till det kommer att andelen kvinnor bland nystartade företag var 40 procent under 2016. Sverige ligger också bättre till jämfört med andra länder i Västeuropa enligt senaste rapporten från Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Påverka attityderna till företagande
Göran Lundwall menar också att en viktig faktor är inställningen till att bli entreprenör. Enligt Entreprenörskapsbarometern skiljer sig inställningen bland kvinnor och män. Den visar att 42 procent av kvinnorna kan tänka sig att bli företagare jämfört med 52 procent bland männen. Inställningen till företagande påverkas av flera faktorer inte minst attityder i samhället, den egna drivkraften, hinder för företagande och kunskap om företagande. Alla dessa områden går det att arbeta med och påverka, avslutar han.

Bankerna tror på ökad utlåning 

Sex av tio bankkontorschefer tror att utlåningen till företag under andra kvartalet i år kommer att öka. Något fler tror dessutom att det kommer att öka innan året är slut. Utlåningen går främst till maskiner och inventarier men även till investeringar i rörelsefastigheter och till rörelsekapital. Det visar en undersökning från Almi.

Lånebehovet är tillväxtorienterat
Under första kvartalet uppger 46 procent av bankkontoren att utlåningen ökade. Det är något högre än förra årets första kvartal då 40 procent uppgav en ökad utlåning. I första hand går företagslånen till små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Det uppger nio av tio bankkontor. – Bankernas utlåning ligger på en fortsatt hög nivå. Överlag är det en mycket positiv inställning. Att det största användningsområdet är investeringar i maskiner och inventarier visar att företagens lånebehov är tillväxtorienterat, säger Carina Nordström affärsområdeschef för Almis lån.

Stärkt konjunktur framöver enligt bankcheferna
Även på frågan hur man ser på utvecklingen av konjunkturen framöver är cheferna för bankkontoren optimistiska. Drygt fyra av tio tror att konjunkturen kommer att stärkas under andra kvartalen och drygt hälften tror på en starkare konjunktur på ett års sikt. Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 – 30 mars 2017.

Man kan läsa mer om undersökningen Almis Låneindikator, april 2017 på
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

Ökat nyföretagande i mars

 

Nyföretagandet ökade kraftigt under mars månad. Totalt startades 6.506 företag i hela landet och ökningen var hela 22 % eller med närmare 1.200 nya företag jämfört med mars månad 2016. På Bolagsverket, som registrerar nya företag, tror man på ett trendbrott. Om man ser till hela första kvartalet, det vill säga de första tre månaderna i år, är dock ökningstakten 2,6 %, vilket är lägre än ökningen under 2016 som var 6 %. Mars månad sticker alltså ut rejält med en kraftig ökning.

Sörmland och Värmland ökade mest
Flest nya företag antalsmässigt blev det inte oväntat i de tre storstadslänen, som står för drygt 60 % av alla nystartade företag under mars månad. Sörmlands och i Värmlands län hade den högsta procentuella ökningen med 72 % respektive 49 %. Bara två län hade färre nystartade företag i mars i år jämfört med mars förra året, nämligen Blekinge län och Gotland.

Aktiebolag är mest populära
Den mest populära företagsformen är aktiebolag. Under månaden startades 740 aktiebolag vilket är en ökning med 20 %. Därefter kommer enskilda näringsidkare eller enskild firma, som ökade med 25 %. Det ska tilläggas att de enskilda firmor som enbart registrerades hos Skatteverket ingår inte i statistiken. Även handelsbolag och kommanditbolag ökade, dock från låga nivåer.

 

Är du ett av Sveriges hetaste digitala företag?

Ta del av Stockholms startup-scen: Vidga ditt nätverk, vässa din kunskap och pitcha för investerare!

 Vad är Startup-Sweden?

Vårt boot camp ger 10 företag möjlighet att utöka sitt nätverk med andra företag, finansiärer, potentiella kunder och partner. De får också praktiska och konkreta kunskaper inom affärsutveckling, från andra startups och från experter inom olika områden.

Sist men inte minst får bolagen chans att träffa privata och offentliga investerare på Sveriges största demodag för digitala bolag – Sweden Demo Day.

Lyckad matchningsträff mellan nyanlända och företagare

Under torsdagen den 9 mars genomfördes en träff i projektet Vinnande Matchning mellan ett 60-tal nyanlända och ett tjugotal företagare i Stockholm för att finna olika samarbetsformer. Träffen arrangerades av Stiftelsen IFS. En träff har redan genomförts i Örebro och en är planerad i Eskilstuna i slutet av mars. Man räknar med att genomföra liknande träffar även på andra orter i landet. – Det är en helt ny form av matchning mellan nyanlända och framgångsrika företagare med utländsk bakgrund. Det kan handla om både anställning och mentorskap. Redan vid denna första träff fick flera av de deltagande nyanlända anställningspropåer. Det bevisar att den här formen av integrationsarbete har goda förutsättningar att ge konkreta resultat, säger Maroun Aoun, VD för IFS.

 Anställning och mentorskap
Matchningen baserar sig på ett stort antal kriterier såsom bransch, utbildning, språk, kompetens och behov. Deltagarna registrerar sig i förväg i ett dataprogram som sedan matchar de nyanländas kompetens och intresse med företagarnas behov och efterfrågan. Under själva träffen samtalar sedan deltagarna med varandra för att finna möjliga samarbetsformer. För nyanlända handlar det till exempel om olika former av anställning. För dem som vill pröva ett eget företagande handlar det om samarbete och mentorskap.

Tillväxtverket finansierar
Träffen i Stockholm skedde i samarbete med Institutet för Innovativt Entreprenörskap, Ipreg, och Arbetsförmedlingarna i Stockholm, Solna och Järfälla. Dessutom hade tidigare två förberedande träffar genomförts med nyanlända i Solna och Skärholmen. Även dessa träffar skedde i samarbete med Ipreg och Arbetsförmedlingen.  Projektet Vinnande Matchning är finansierat av Tillväxtverket och genomförs genomgående tillsammans med Ipreg.

Prins Daniels Entreprenörsdag

14 entreprenörer som nominerats av Almi deltar.
Ett stort grattis riktar vi till de 14 entreprenörer som nu valts ut att deltaga vid Prins Daniels Entreprenörsdag.