Låt mångfald bli en framtidsfråga

jordglob litenFler och fler företag och organisationer får upp ögonen för vikten av att arbeta med mångfald i sina verksamheter. Motiven kan vara olika, men säkert är att vi banar väg för en ökad samhällsutveckling genom ett strategiskt mångfaldsarbete. Vi vill se att detta blir vår viktigaste framtidsfråga, skriver Mattias Nord, VD Visit Karlstad, och landshövding Kenneth Johansson med flera.

Samhället står idag inför stora utmaningar, där en av dem är att alla människor inte släpps in på samhällets olika arenor. Det kan vara uteslutning på bostadsmarknaden för att namnet klingar annorlunda än Svensson, det kan vara uteslutning från nätverk då tiden på en bostadsort inte uppnått 10 år eller mer, det kan vara uteslutning från arbetsmarknaden då arbetsplatser tänker att ”lika barn leka bäst”. Detta får inte bara negativa konsekvenser för den enskilde individen och att det kan utgöra diskriminering, det gör också att vi går miste om en trevlig granne, en ny affärskontakt och en utvecklingsidé i företaget.

Mångfald är alla de sätt på vilka vi människor är olika. Här finns synliga faktorer som kön, ålder, synliga funktionsnedsättningar eller etnisk tillhörighet men också osynliga faktorer som sexuell läggning, utbildning, erfarenheter, osynliga funktionsnedsättningar och attityder och åsikter. Det finns flera studier som pekar på att mångfaldsfokus inom företag och organisationer leder till en mer engagerad arbetsplats. Med ett strategiskt arbete kan mer motivation, effektivitet, innovation och kreativitet påvisas. Detta kan i sig leda till ökad tillväxt men också minskad sjukfrånvaro, ökad kundnöjdhet och förmågan att behålla kompetent arbetskraft vilka i sig är ekonomiskt viktiga faktorer för en arbetsplats.

En nyckel till öppenhet och mångfald på arbetsplatser och i samhället i stort är att vi slutar reducera människor till vårt första intryck filtrerat genom våra fördomar och ersätter detta med en kultur som tillåter anställda och medmänniskor att använda sin kompetens, kapacitet och synsätt samt uttrycka sina olika behov. Olika personer med olika synsätt ger möjlighet till ifrågasättande, utmanande och utveckling av verksamheter samt en bredare rekryteringsbas som ger tillgång till hela arbetskraften och inte bara delar av den – vare sig det gäller ett tjänsteföretag, en vårdverksamhet eller ett politiskt parti.

Behoven som kan mötas med en ökad öppenhet och mångfald är flera och många verksamheter kan vittna om dem. Vilka behov som är gällande för det enskilda företaget eller organisationen varierar och one size does not fit all. Det gäller att varje enskild verksamhet analyserar vad just deras behov är, på vilket sätt just de är likriktade eller brister i mångfald idag och hur de kan implementera en mångfaldsstrategi.

Forskning visar också att utöver ökad tillväxt för det enskilda företaget är öppenhet och mångfald en förutsättning också för hela regioners utveckling då ett ökat utbud av service, kulturliv och mötesplatser följer i spåren av just detta, samt att fler välutbildade också söker sig till dessa platser och regioner.

Till detta kommer den högst allvarliga utvecklingen som vi ser runtom i Europa, där högerpopulistiska och högerextrema partier gått framåt. Det är mer angeläget än någonsin att vi sluter upp bakom demokratiska värden, mångfald och öppenhet inför våra medmänniskor.

För att stimulera arbetet med att öka öppenheten, mångfalden och tillväxten i vårt samhälle så har initiativ tagits till en nationell mötesplats för just dessa frågor. Expand genomförs för första gången den 3-5 juni i Karlstad i samarbete med flera parter. Vi är övertygade om att samtal över sektorsgränser, kunskap, inspiration och goda exempel är en del som behövs för att lyckas möta en av våra största framtidsutmaningar.

Mattias Nord
VDD Visit Karlstad

Hans Olsson
Ordförande Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Kenneth Johansson
Landshövding i Värmland

Jan Scherman
Debattör och en av initiativtagarna till Oss alla

Anna Lundmark Lundbergh
VD Almi Företagspartner Värmland

Johan Engström
Kontorschef Swedbank Karlstad

Ulf Sandlund
VD Ninetech

Tomas Fogdö
Edvisor

Johan Plate
Edvisor