شرکتداری مهاجران در سوئد

امروزه حدود 1,8 میلیون نفر ازمردم  سوئد تبار خارجی دارند. مهاجران در مقایسه با سوئدی تبارها بیشتر شرکت تاسیس می کنند. مهاجران بیکار در مقایسه با سوئدی های بیکار و همچنین زنان مهاجر درمقایسه با زنان سوئدی الاصل بیشتر به تاسیس شرکت اقدام می کنند.

بنابر نتیجه گزارش اداره مهاجرت ازهر پنج شرکتی که در سوئد تاسیس می شود یکی توسط مهاجران تاسیس می گردد. بویژه مهاجران جوان تمایل دارند ازطریق شرکت خود فعالیت کنند. نتیجه این گزارش همچنان نشانگر این است که مهاجران جوان زن و مرد در سنین 18 تا 24 سال، دوبرابر جوانان همسن سوئدی خود به امر شرکتداری اشتغال دارند.  درگروه سنی 25 تا 44 نیز شمار مهاجرانی که تاسیس شرکت را انتخاب می کنند در مقایسه با افراد سوئدی تبار بیشتر است. دراین رابطه مدت زمان اقامت در سوئد نقش مهمی ایفا می کند. مهاجرانی که  مدت اقامت طولانی تری در سوئد دارند بیشتر از مهاجران تازه وارد اقدام به تاسیس شرکت می کنند. بویژه شمار بسیاری از مهاجرانی که حدود ده سال پیش به سوئد آمده اند انتخاب کرده اند که به تاسیس شرکت اقدام کنند. بخش وسیعی از این گروه را مهاجران متولد آسیا تشکیل می دهند. دراین گروه شمار بسیاری از نسل اول مهاجران هنگام شروع فعالیت شرکت جدید و یا گسترش شرکت خود با مشکلات ویژه ای مواجه هستند.
(منابع:Svensk Handel och Nuteks)

بزرگترین مانعی که برسرراه  شمار بسیاری ازاین گروه قراردارد تماس با سرمایه گذار و تامین سرمایه است.  بطورکلی این سوئدیهای جدید در مقایسه با افراد سوئدی تبار ازامکانات مساوی برخوردار نیستند. دلايل این امر بسیار است ولی مهمترین آن عدم امکان معرفی ایده و طرح تجاری به نحوی متقاعد کننده است. مشکلات زبانی و اطلاعات محدود در زمینه چهارچوب مقررات شرکتداری در سوئد، از جمله دلایل این امر است.

علی رغم وجود مشکلات نامبرده امروزه مهاجران صاحب حدود 70000 شرکت در سوئد هستند. ازهر پنج شرکتی که در سوئد تاسیس می شود یکی توسط افراد مهاجرتبار تاسیس می گردد و امروزه درمجموع  حدود 250000 نفر دراین گونه شرکتها مشغول به کار هستند. درکلیه بخشهای اقتصادی سوئد نمونه هایی ازاین گونه شرکتها که دارای طرح و ایده اقتصادی موفقی هستند، وجود دارد.