Invandrarföretagande i Sverige

I Sverige lever idag cirka 2,8 miljoner människor med rötter i andra delar av världen…

Vart fjärde företag som startas idag, startas av en person med utländsk bakgrund. Särskilt unga invandrare är benägna att satsa på eget företag. Det visar en rapport från Integrationsverket. Enligt rapporten är det dubbelt så vanligt att invandrare i åldersgruppen 18 till 24 år driver företag som att inrikes födda i samma åldersgrupp gör det. Det gäller både kvinnor och män. Även i åldersgruppen 25 till 44 år är det betydligt fler invandrare än inrikes födda som väljer att starta eget.

Största hindren för de flesta i målgruppen är kontakter med finansiärer och kapitalanskaffning. De nya svenskarna har helt enkelt inte samma förutsättningar. Detta beror på många faktorer, men främst handlar det om att kunna presentera sin affärsidé och sin affärsplan på ett övertygande sätt. Det är något som försvåras i och med språkliga brister och begränsade kunskaper om det regelverk som styr företagandet i Sverige.

Trots ovannämnda svårigheter finns det idag cirka 95 000 invandrarägda företag i Sverige. Vart femte nytt företag som startas, startas av en person med invandrarbakgrund och sammanlagt sysselsätter dessa  idag cirka 300 000 personer. De finns representerade inom hela den svenska ekonomin, med många framgångsrika profiler och koncept.